پکیج های مدیریت و بازاریابی  

نمایش 1-15 از 41 پکیج
0 %

پکیج روانشناسی فروش

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   149،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  40

0 %

پکیج مدیریت بازاریابی ورزشی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   172،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  80

0 %

پکیج فروشندگی حرفه ای

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   650،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  150

0 %

پکیج مدیریت دانش

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   150،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  50

0 %

پکیج مدیریت دولتی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   210،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  60

0 %

پکیج آموزشی مدیریت آموزشی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   185،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  50

0 %

پکیج مدیریت مالی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   300،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  120

0 %

پکیج مدیریت انرژی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   200،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  40

0 %

پکیج مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   150،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  50

0 %

دوره ی آموزشی مکاتبات بازرگانی و قراردادهای بین المللی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   185،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  25

0 %

پکیج اصول مدیریتی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   283،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  60

0 %

پکیج مدیریت صنعتی

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   185،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  40

0 %

پکیج دولت الکترونیک (ویژه مدیران)

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   95،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  15 ساعت

0 %

پکیج زبان بدن (Body language)

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   150،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  30

0 %

دوره آموزشی بازاریابی خدمات

نوع پکیج:  مجازی

ارزش واقعی:   200،000 تومان

مهلت خرید:   1400/12/29

مدت:  70

دپارتمان های فروش